Algemene Voorwaarden Attractie Verhuur Wagenborgen

01 Geldigheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Attractie Verhuur Wagenborgen, hierna te noemen verhuurder, aangegane huurovereenkomsten. Voorwaarden van de wederpartij, hierna te noemen huurder, gelden niet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een opdracht van de huurder geldt als acceptatie van deze Algemene voorwaarden van de verhuurder.

02 Huurprijzen
Alle in op dat moment geldende prijslijsten en offertes genoemde prijzen gelden per stuk, per dag, exclusief transportkosten en inclusief B.T.W. tenzij anders aangegeven.
Voor meerdaagse huur geldt 1e huur dag 100% van de huurprijs per dag
2e huur dag 75% van de huurprijs per dag en de daarop volgende huurdagen 50% van de huurprijs per dag, voor een weekend worden 2 huurdagen in rekening gebracht.
Voor alle overig geleverde en dienstverlening geldt dat het tarief op aanvraag is.

03 Legitimatie en Waarborgsom
De huurder dient bij het ontvangen van het gehuurde goed zich op verzoek van de verhuurder door middel van een wettig legitimatiebewijs te legitimeren. De verhuurder kan een waarborgsom verlangen voor het verhuurde; de hoogte van de waarborgsom wordt door de verhuurder bepaald. De waarborgsom is geen voorschot op de huur en wordt aan de huurder geretourneerd op het moment, dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

04 Duur van de overeenkomst
04.1 De overeenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde tijdsduur, beginnend met de dag bezorging.
04.2 Voor het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

05 Ter beschikkingstelling en terug bezorging
05.1 De huurder wordt geacht direct na ontvangst van het door hem gehuurde op gebreken in het normale functioneren en afgesproken aantallen te controleren.
05.2 Na teruggave van het gehuurde aan de verhuurder, vindt in het bijzijn van de verhuurder een telling plaats, welke bindend is.

06 Bezorgtermijn
De verhuurder zal ernaar streven zo nauwkeurig mogelijk een bezorgtermijn op te geven. Door de verhuurder opgegeven bezorgtijden zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De bezorging vindt plaats aan de voordeur op de begane grond. De huurder staat ervoor in, dat deze plaats goed bereikbaar is voor de verhuurder en dat iemand aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de goederen.

07 Eigendom 
Alle door de verhuurder aan huurder beschikbaar gestelde materialen zijn en blijven ten aller tijde eigendom van verhuurder

08 Schade en gebreken
08.1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
08.2 Veranderingen en/of reparatie aan het gehuurde zal de verhuurder slechts in zijn eigen werkplaats verrichten.
08.3 Indien het gebrek of de schade aan het gehuurde buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft de huurder recht op vervangende voorwerpen gedurende de verdere duur van de overeenkomst. Mochten er geen vervangende voorwerpen beschikbaar zijn, dan heeft de huurder recht op teruggave van de huurkosten van het gehuurde die gebreken vertonen.

09 Kosten van reparatie
Indien reparaties van het gehuurde noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling door de huurder of reparaties door derden of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

10 Verplichtingen van de huurder
De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bepalingen van de Algemene voorwaarden en eventuele bedrijfsvoorschriften te gebruiken en daarbij:
10.1 de verhuurder te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen.
10.2 aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en de verhuurder daarvan te vrijwaren.
10.3 onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.

11 Einde van de overeenkomst
11.1 Bij het einde van de overeenkomst zal het gehuurde in dezelfde staat als waarin het verstrekt is en weer ter beschikking van de verhuurder moeten worden gesteld met inachtneming van art. 5. Indien zou blijken, dat het gehuurde, gebreken vertoont of beschadigd is, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie kosten in rekening te brengen.
11.2 De huurder dient ervoor te zorgen dat er iemand aanwezig is ten tijde van het halen van de gehuurde goederen op de afgesproken tijd.
11.3 De overeenkomst kan te allen tijde door een van beide partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd.
De beëindiging van de overeenkomst door de huurder kan slechts geschieden met terugbezorging en betaling van het gehuurde bij de verhuurder met inachtneming van art. 11.1, art. 15 en art. 16.

12 Aansprakelijkheid tijdens de verhuurperiode
De verhuurder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige directe en/of indirecte schade van de huurder, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
Behoudens in geval van grove schuld of opzet van de verhuurder zal de huurder de verhuurder vrijwaren voor alle aanspraken door derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdend met de gebruiksvoorwerpen en/of voortvloeiende uit de gebruiksvoorwerpen.

13 Aansprakelijkheid voor schade en verlies e.d.
De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of op enigerlei wijze verloren gaan van het gehuurde goed gedurende de gehele huurperiode en zal het gehuurde, onderdelen en/of toebehoren daarvan tegen vervangingswaarden (inclusief demontage- en montagekosten) dienen te vergoeden.
De huurder dient het gehuurde goed te beschermen tegen vocht en weersinvloeden, de hierdoor ontstane schade is voor rekening van de huurder. Voor zoekgeraakte goederen, die later toch nog door de huurder gevonden en teruggebracht worden, betaalt de huurder de verschuldigde huurprijs tot en met de dag van terugbezorging verminderd met de in rekening gebrachte vervangingswaarde.

14 Verzekering, belasting, vergunningen
Gedurende de gehele huurperiode dient de huurder, indien dit door de aard van het gehuurde noodzakelijk is, het gehuurde te verzekeren tegen brand, diefstal, lekkage e.d. De huurder dient zorg te dragen voor de eventuele benodigde vergunningen om het gehuurde te plaatsen en te gebruiken. Alle lasten, belastingen, boetes e.d. voortvloeiend uit het gebruik van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder.

15 Annulering
Indien de huurder de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de verhuurder alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (zoals voorbereiding, opslag e.d.) te vergoeden, één en ander onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.
15.1 bij annulering tot 4 weken voor aanvang huurperiode 10% van de totale huurwaarde van het geannuleerde; tot 2 weken voor aanvang huurperiode 25%; tot 1 week voor aanvang huurperiode 40%; 1 week of minder 50%; op de dag van ingang huurperiode 100% van het totale huurbedrag.
15.2 Wijzigingen en aanvullingen of annulering van de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij vóór of bij de afsluiting van de overeenkomst zijn gemaakt zijn ongeldig.

16 Betaling
16.1 Rekeningen moeten bij overdracht van het gehuurde door de huurder aan de verhuurder terstond worden voldaan. In bepaalde gevallen kan een factuur worden opgemaakt, welke binnen 21 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan.
16.2 Bij niet betaling van enige factuur op de vervaldatum zijn onmiddellijk opeisbaar alle bedragen krachtens enig andere factuur. Verder heeft de verhuurder zonder ingebrekestelling het recht de huurder over het verschuldigde 1,5% rente per maand extra in rekening te brengen, zulks ingaande op de eerste dag van de maand volgende op die van de factuurdatum. De verhuurder is voorts gerechtigd, buiten hoofdsom en rente, om van de huurder te vorderen alle kosten (zowel buiten gerechtelijke als gerechtelijke en/of verschuldigde rente), die door de niet tijdige betaling van de huurder zijn ontstaan.

17 Nederlands grondgebied
De huur wordt alleen toegestaan op Nederlands grondgebied. Verplaatsing van het gehuurde door de huurder buiten de landsgrenzen is verboden.

18 Geldend recht
Op de overeenkomst, waarop de Algemene voorwaarden toepasselijk zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst kunnen, voor zover dwingend rechtelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten, uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag.

19 Overig
Op al onze transacties zijn van toepassing de Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen.

Aanvullende Huurvoorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde producten, welke is gesloten tussen Attractieverhuurwagenborgen V.O.F., gevestigd te Wagenborgen en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.

2. De huurprijs dient, tenzij schriftelijk anders over één gekomen, voor aanvang van de huurperiode contant te worden voldaan. Genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.

3. Naast de huurprijs is de huurder aan de verhuurder een waarborgsom verschuldigd , eveneens voor de aanvang van de huurperiode te voldoen. Indien geen schade aan het gehuurde is geconstateerd en indien de huurder ook aan overige verplichtingen heeft voldaan, zal de waarborgsom aan het einde van de huurperiode contant aan de huurder worden terugbetaald. De huurder dient aan de verhuurder een kopie van een geldig legitimatie bewijs te overhandigen of te laten zien.

4. De huurder dient zelf het gehuurde bij de verhuurder op te halen en aan het einde van de huurperiode bij de verhuurder weer SCHOON EN DROOG terug te bezorgen, tenzij uitdrukkelijk tussen de partijen is over één gekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde zal belasten. Indien het gehuurde niet SCHOON EN DROOG terugbezorgd worden zijn wij genoodzaakt € 50,- te rekenen voor het schoonmaken of drogen.

5. Indien reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van een onvakkundige behandeling, reparaties van derden, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten verrekend met de waarborgsom. Indien de kosten voor reparatie het bedrag van de waarborgsom te boven gaan, is de huurder aansprakelijk voor het resterende bedrag.

6. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder aan een ander onder te verhuren of anderszins in gebruik te geven. Het beplakken, beschilderen of op andere wijze bewerken van het gehuurde is niet toegestaan.

7. Voor schade die de huurder aan derden, direct of indirect, ingevolge het gebruik van het gehuurde veroorzaakt is de verhuurder NIET aansprakelijk.

8. Het gehuurde blijft ten allen tijde eigendom van de verhuurder

9. Het gebruik van het gehuurde is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon van 18 jaar of ouder.

10. Het is niet toegestaan te eten en/of te drinken op het Springkussen.

11. Het is niet toegestaan om met schoeisel op het Springkussen te springen.

12. Er mag niet op de randen van het Springkussen geklommen of gehangen worden.

13. Het gebruik van het gehuurde is op eigen risico. De verhuurder (Attractieverhuurwagenborgen V.O.F.) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel in welke vorm dan ook.

14. Bij enige twijfel over het gehuurde, neem meteen contact met ons op: 06-52307508

 

Er is schade, wat nu? 

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Meldt altijd direct als er iets beschadigd is geraakt. Wij bekijken de schade en houden u op de hoogte van de financiële gevolgen. Indien wij schade achteraf vaststellen zullen wij deze schadekosten verhogen met de misgelopen huurinkomsten en de totale kosten aan u doorberekenen. In geval van schade dient u uw eigen WA-verzekering aan te spreken.

Diefstal

Bij diefstal dient u altijd aangifte te doen bij de politie. Het opgemaakte rapport dient u aan ons te overhandigen. U, als huurder, bent verantwoordelijk voor het gehuurde tijdens de huurperiode, dus zorg dus voor een veilige stalling.

Na levering van het gehuurde springkussen zijn deze niet meer door Attractieverhuurwagenborgen V.O.F. verzekerd tegen diefstal, brand, vandalisme e.d. Vermissing of beschadiging van het springkussen en de schade die wij hierdoor ondervinden worden doorberekend aan de klant.

Eigen risico

Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, kan Attractieverhuurwagenborgen nooit aansprakelijk gesteld worden voor vergoeding van schade, letsel in welke vorm dan ook, veroorzaakt door bij Attractieverhuurwagenborgen V.O.F. gehuurde materialen. U gebruikt al onze materialen op volledig eigen risico!